REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ‚www.cydrownia.net’

Właściciel elektronicznej platformy:

JRBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-724 Warszawa, przy ulicy Wołodyjowskiego 77A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000458240, REGON: 14663472800000, NIP: 9512366418.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień www.cydrownia.net;
1.4. Sklep – punkt sprzedaży Barossa Włodzimierz Bzyl z siedzibą w Wielichowo, Podgórna 4, NIP: 7881024552, w którym można składać zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy www.cydrownia.net
1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Barossa Włodzimierz Bzyl z siedzibą w Wielichowo, 64-050, Podgórna 4, NIP: 7881024552, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Wielichowie przy ulicy Podgórnej 4
1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
1.10. EP – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.cydrownia.net.
1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z EP znajdującej się na www.cydrownia.net
2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem EP, prowadzony jest przez Barossa Włodzimierz Bzyl.
2.4. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach EP;
b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem EP;
c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem EP;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu EP.
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Barossa Włodzimierz Bzyl w Wielichowie dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
2.9. Informacje o Towarach zawarte w EP, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
2.11. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych.

III. Zasady korzystania z EP

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z EP jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron EP.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia JRBB Sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.
3.4. JRBB Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z EP, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w EP dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem EP naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników EP,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez JRBB Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię JRBB Sp. z o.o. lub Barossa Włodzimierz Bzyl.
d) nie ukończył 18 roku życia.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z EP, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody JRBB Sp. z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w EP, Właściciel elektronicznej platformy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z EP w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach EP niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z EP w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla JRBB Sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach EP jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z EP w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem EP należy wejść na stronę internetową www.cydrownia.net, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z EP wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
4.5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Barossa Włodzimierz Bzyl Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Wielichowie, 64-050 przy ulicy Podgórnej 4
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Wielichowie, 64-050 przy ulicy Podgórnej 4
5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Wielichowie, 64-050 przy ulicy Podgórnej 4.
5.3. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Barossa Włodzimierz Bzyl do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Barossa Włodzimierz Bzyl do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Barossa Włodzimierz Bzyl do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
5.6. Barossa Włodzimierz Bzyl zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podany na EP www.cydrownia.net
b) płatnością w systemie PayU Polska,
c) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.
7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Barossa Włodzimierz Bzyl, adres: ul. Podgórna 4, 64-050 Wielichowo
lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@jrbb.pl.
7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na EP wzoru formularza.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.
7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Barossa Włodzimierz Bzyl, adres: ul. Podgórna 4, 64-050 Wielichowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VIII. Rękojmia za wady

8.1. Barossa Włodzimierz Bzyl, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@jrbb.pl. Barossa Włodzimierz Bzyl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Barossa Włodzimierz Bzyl nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. JRBB Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania EP, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić JRBB Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu EP.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem EP Klient może zgłaszać mailowo pod adres zamowienia@jrbb.pl.
9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem EP.
9.5. JRBB Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.6. JRBB Sp. z o.o. zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3
9.7. JRBB Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Barossa Włodzimierz Bzyl, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JRBB Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JRBB Sp. z o.o. w Warszawie.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.

3 weeks ago

Dzik - Polski Cydr

Cydr Dzik - życzy Wam miłego weekendu🐗 ❤️
A dlatego aby weekend był jeszcze lepszy zapraszamy do Smakovia na szklankę cydru
... See MoreSee Less

Cydr Dzik - życzy Wam miłego weekendu🐗 ❤️
A dlatego aby weekend był jeszcze lepszy zapraszamy do Smakovia na szklankę cydru

3 weeks ago

Dzik - Polski Cydr

Nieważne jaki dziś dzień, która godzina..
Cydr Dzik - is always good idea!

www.cydrownia.net
... See MoreSee Less

Nieważne jaki dziś dzień, która godzina..
Cydr Dzik - is always good idea!

www.cydrownia.net

3 weeks ago

Dzik - Polski Cydr

Zaczynany nowy dziki tydzień z Dzik - Polski Cydr
📍Restauracja Si
... See MoreSee Less

Zaczynany nowy dziki tydzień z Dzik - Polski Cydr
📍Restauracja Si

4 weeks ago

Dzik - Polski Cydr

Piątek - a to znaczy, że weekendu początek💕 I można będzie się zrelaksować i wyluzować z szklanką cydru Dzik po ciężkim tygodniu🐗🍎
📍 LAS - Lokalna Atrakcja Stolicy
... See MoreSee Less

Piątek - a to znaczy, że weekendu początek💕 I można będzie się zrelaksować i wyluzować z szklanką cydru Dzik po ciężkim tygodniu🐗🍎
📍 LAS - Lokalna Atrakcja Stolicy

4 weeks ago

Dzik - Polski Cydr

Dzika środa🐗
Czas na nowe przygody z Dzik - Polski Cydr
❣️ Whiskey Wine & Beer Story
... See MoreSee Less

Dzika środa🐗
Czas na nowe przygody z Dzik - Polski Cydr
❣️ Whiskey Wine & Beer Story
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.

3 weeks ago

CiderInn

Plany na piątkowy wieczór be like: CiderInn z różą w Ósma Kolonia💗🥂 ... See MoreSee Less

Plany na piątkowy wieczór be like: CiderInn z różą w Ósma Kolonia💗🥂

3 weeks ago

CiderInn

Wieczór środy - moment, w którym możesz sobie pozwolić po prostu przyjść do Under Beer i chillować razem z Ciderinn💗🥂 ... See MoreSee Less

Wieczór środy - moment, w którym możesz sobie pozwolić po prostu przyjść do Under Beer i chillować razem z Ciderinn💗🥂

3 weeks ago

CiderInn

Życzymy udanego tygodnia🥰I zapraszamy do Stan Umysłu na kieliszek Ciderinn 🥂🍎 ... See MoreSee Less

Życzymy udanego tygodnia🥰I zapraszamy do Stan Umysłu na kieliszek Ciderinn 🥂🍎

4 weeks ago

CiderInn

Zapraszamy do Wino i jazz na kieliszek Ciderinn, bo tylko wtedy zacznie się weekend🥂💕 ... See MoreSee Less

Zapraszamy do Wino i jazz na kieliszek Ciderinn, bo tylko wtedy zacznie się weekend🥂💕

4 weeks ago

CiderInn

Który cydr Ciderinn lubisz najbardziej?
Zapraszamy do MEZZE aby spróbować najlepszy polski cydr🍎♥️
... See MoreSee Less

Który cydr Ciderinn lubisz najbardziej?
Zapraszamy do MEZZE aby spróbować najlepszy polski cydr🍎♥️