Regulamin Akcji „Cydrownia. Polskie Cydry. Pomagamy restauracjom.”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Cydrownia. Polskie Cydry. Pomagamy restauracjom.”, zwana dalej Akcją.

2. Organizatorem akcji jest JRBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Wołodyjowskiego 77A, 02-724 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000458240, REGON: 14663472800000, NIP: 9512366418, zwana dalej JRBB

3. Cel akcji – celem akcji jest wsparcie finansowe segmentu HoReCa (kawiarnie, restauracje, puby, hotele, kafejki) w czasie trwania epidemii COVID-19 tzw. Obdarowanych.

4. Obdarowany – HoReCa (kawiarnie, restauracje, puby, hotele, kafejki) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej lub innej osoby prawnej

5. Czas trwania akcji – od 24.03.2021 – do 30.06.2021 z możliwością przedłużenia.

6. Miejsce akcji – zbiórka przeprowadzana jest na www.cydrownia.net

7. Uczestnikiem akcji – może być każdy aktywny użytkownik Elektronicznej Platformy (EP) do składania zamówień, która zaakceptowała jego wszelkie regulaminy.

Zasady Akcji:

8. Organizator Akcji – JRBB Sp. z o.o., przez okres trwania akcji zobowiązuje się przy każdym zamówieniu powyżej 150 pln w EP www.cydrownia.net określić wysokość środków pieniężnych jakie Uczestnik Akcji może przekazać Obdarowanemu.

9. Uczestnik Akcji przy potwierdzeniu ostatecznego zamówienia na EP www.cydrownia.net w przestrzeni do tego przeznaczonej („Wskaż kawiarnie, restauracje, puby, hotele, kafejki, którą chcesz wesprzeć”) dobrowolnie wskazuje Obdarowanego.

10. Obdarowany – kawiarnie, restauracje, puby, hotele, kafejki – prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej lub innej osoby prawnej, który w ramach akcji otrzymuje wsparcie finansowe od ORGANIZATORA w postaci opłacenia wystawionej przez obdarowanego faktury VAT na kwotę wynikającą z zakupów Uczestnika Akcji oraz wysokości środków pieniężnych jakie Organizator deklaruje, przy każdym produkcie w Sklepie Internetowym www.cydrownia.net

11. Uczestnik Akcji zobowiązany jest aby na EP www.cydrownia.net w przestrzeni do tego przeznaczonej („Wskaż kawiarnie, restauracje, puby, hotele, kafejki, którą chcesz wesprzeć”) podać dokładną nazwę miejsca, adres (ulica, kod, miejscowość), nip, adres FB, najchętniej osobę kontaktową.

12. Brak podania informacji opisanych w punkcie 12 daje możliwość Organizatorowi przekazanie środków wskazanemu przez siebie Obdarowanemu.

13. Obdarowany otrzyma od JRBB tygodniowe zestawienie wpłat z podsumowaniem liczby i kwoty udzielonych wpłat.

14. Uczestnicy Akcji będą informowani o wynikach Akcji raz w tygodniu w formie Newslettera warunkiem jest wyrażenie zgody przez Uczestnika Akcji do jego otrzymywania.

15. Udział w Akcji i podanie związanych z tym danych, w tym danych Obdarowanego jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Akcji. W przypadku nie podania danych Obdarowanego Organizatora Akcji JRBB Sp. z o.o. samodzielnie wskaże Obdarowanego

Postanowienia Końcowe:

16. Uczestnicy akcji akceptują politykę prywatności i regulamin sklepu internetowego www.cydrownia.net i są jego użytkownikiem.

17. Obdarowywani oświadczają, że akceptują wszelkie regulaminy, polityki EP www.cydrownia.net oraz Akcji. W innych przypadkach Organizator ma prawo przekazać środki innemu Obdarowywanemu.

18. Wskazanie Obdarowanego nie stanowi żadnej formy vouchera dla Uczestnika Akcji.

19. Obdarowywany, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki handlowej lub innej osoby prawnej oświadczają, iż mają świadomość, że ta forma wsparcia nie jest darowizną, a przyjmując świadczenie zobowiązani są do samodzielnego uregulowania powstałego zobowiązania podatkowego.

20. W przypadku powstania sporu w związku z udziałem w Akcji, Uczestnicy oświadczają, iż poczynią starania do zakończenia go polubownie. Ewentualne spory powstałe w związku z udziałem w Akcji będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę JRBB Sp. z o.o.

21. Żaden z partnerów wspierających akcję nie pobiera prowizji od wpłaconych kwot, ani nie czerpie z niej zysków.

22. Pytania dotyczące akcji prosimy kierować na adres zamowienia@jrbb.pl

23. Logo Akcji